00420 228882169 Doprava zdarma Platba proforma fakturou předem nebo PayPal
czech
Deutsch English Frankreich Spanien Schwedisch Dänisch Niederlande Kroatisch Italien Polen

VÝHODNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zakázky jsou pro nás závazné až po písemném potvrzení z naší strany. V případě okamžité dodávky platí faktura jako potvrzení zakázky.
2. V případě změn a stornování zakázek bude účtován poplatek za změnu ve výši 25 EUR.
3. Při objednávce zboží v hodnotě nad EUR 25.000 musí proběhnout písemné potvrzení ze strany jednatele, společníka oprávněného k jednání, nebo prokuristy.
4. Ke všem cenám se připočítává zákonem stanovená DPH ve výši platné v den vystavení faktury. Majitelům DIČ neúčtujeme v rámci EU DPH. Použijte reverse charge.
5. Zálohová platba předem rezervuje až po připsání na účet zboží a začátek šití. Zálohová platba je splatná po přijetí zakázky.
6. Dodávky v rámci EU v celkové hodnotě, která po slevách převyšuje 500 Euro jsou dodávány bez účtování poštovného. Při zakázkách v hodnotě pod 500 Euro je účtován paušální poplatek za poštovné.
7. Při dodávce matrací, roštů a postelí může být účtován paušální podíl z poštovného.
8. Dodávka matrací, roštů a postelí se rozumí bez distribuce do pokojů nebo pater.
9. Pojištění a rizika spojená se zásilkou jdou na účet kupujícího dle jednotných podmínek německého textilního průmyslu. Pojistka bude uzavřena pouze na výslovnou žádost kupujícího. Pokud je zásilka realizovaná v bednách nebo ve speciálních obalech, bude prodejce balné účtovat.
10. Námi dodané zboží zůstává do kompletního uhrazení veškerých závazků z našeho obchodního styku naším obchodním vlastnictvím. Pokud je platba provedena formou směnky nebo šeku, vyhrazujeme si vlastnické právo do jejich proplacení v plné výši. Pokud proběhne prodej zboží před kompletním uhrazením, přechází veškerá plnění a závazek plnění z tohoto prodeje na naši firmu. Veškeré přijaté částky je nutné nám bezodkladně předat. Před zaplacením zboží je zastavení nebo poskytnutí zboží jako záruky, nebo předání pohledávky třetím osobám nepřípustné. Zavazujeme se, že na
žádost odběratele uvolníme v příslušné míře jistiny podle vlastní volby, které nám náleží podle výše uvedených ustanovení, jakmile jejich hodnota přesáhne minimálně o 20 % platbu kupujícího za pohledávky připsanou na náš účet.
11. Pokud se majetkové poměry kupujícího po uzavření smlouvy výrazně zhorší, nebo pokud dojde majetkových poměrů již před uzavřením smlouvy a prodejce se o zhoršení majetkových poměrů dozví teprve až po uzavření smlouvy, je oprávněný vyžadovat platbu předem nebo předchozí zajištění kupní ceny.
12. V případě výrazného zhoršení majetkových poměrů kupujícího má prodávající s vyhrazením všech ostatních práv právo na kompletní nebo částečné odstoupení od všech smluv.
13. Kupující je povinen dodané zboží bezodkladně po dodání zkontrolovat, i pokud je zabaleno.
14. Viditelné vady je nutné reklamovat do jednoho týdne od dodání, skryté vady do jednoho týdne od jejich objevení. Reklamaci vad je nutné podat písemně a závada musí být podložena ověřitelnými důkazy, způsobem. Použití zboží se považuje za schválení, reklamace viditelných vad je poté vyloučena.
15. Běžné nebo nepatrné, technicky nevyhnutné odchylky kvality, barvy, šířky, délky, v gramáži, provedení nebo designu neopravňují k reklamaci vad.
16. Uváděné velikosti jsou přibližné rozměry před praním. Uváděná Gramáž je přibližný údaj.
17. Kupující se zavazuje u zakázek s jím objednaným vetkaným vzorem odebrat také kusy s nepatrnými vadami, avšak plně použitelné kusy do podílu 10 % z celkové dodávky, na které mu bude poskytnuta odpovídající sleva.
18. V případě oprávněných reklamací může zákazník požadovat odstranění vad. Dodavatel je místo opravy oprávněn dodat bezchybné náhradní zboží. Dodavatel je oprávněný odmítnout vadu odstranit, pokud je to spojeno s nepoměrně vysokými náklady.
19. Znečištěné a prané zboží, stejně jako zboží na zakázku, např. brusy z jednobarevné nebo vzorované tkaniny, produkty s vetkaným vzorem nebo výšivkou není možné vracet ani měnit! Prádlo s výšivkou a ozdobným stlte chlórem .
20. U zakázek s vetkaným vzorem si musíme vyhradit o cca 10 % větší nebo menší počet objednaných kusů.
21. Při dodávce metráže do 30 m bude připočítána ústřižková přirážka 10 %. Je možné objednávat pouze celé metry.
22. Kupující může doporučeným dopisem stanovit pro odstranění vad termín čtyř týdnů s prohlášením, že odstranění vady po uplynutí lhůty odmítá. Lhůtu je možné stanovit teprve od zjištění vady.
23. Po uplynutí lhůty může kupující požadovat zrušení vady nebo snížení ceny, pokud nebyla vada včas odstraněna. Nárok na odstranění vady je pak vyloučený.
24. Záruka za škody vyplývající z vady je vyloučená, pokud nám nebo našim pracovníkům nebude prokázáno úmyslné jednání nebo hrubá nedbalost. To stejné platí i pro škody vzniklé při přepravě.
25. Kupující je povinen bezodkladně upozornit na nebezpečí následných škod způsobených vadou.
26. Zaslání reklamovaného zboží provede objednatel na vlastní náklady a je k tomu potřeba našeho předchozího souhlasu. Pokud je reklamace oprávněná, pak bude poštovné vráceno.
27. Podíl na poštovném a balném nebude vrácen v případě vrácení a zboží. Zásilky na účet adresáta nebudou přijaty.
28. Při výměně matrací, roštů a postelí bude účtováno poštovné.
29. Oprávněná reklamace neposkytuje právo na zadržení celkové kupní ceny dodávky, nýbrž pouze ve výši hodnoty vadných kusů.
30. Pokud prodávající nebude schopen splnit své povinnosti z důvodu vzniku nepředvídatelných a výjimečných okolností, které nemohl navzdory vynaložení
veškerého potřebného úsilí odpovídajícímu okolnostem dané situace, odvrátit, nehledě na to, zda se vyskytnou ve výrobně prodejce nebo u jeho subdodavatelů, např. provozní poruchy, úřední zásahy, zpoždění dodávky základních surovin, potíže s dodávkou energií, stávka nebo bojkot, dodací lhůta bude v případě nemožnosti dodávky nebo plnění odpovídajícím způsobem prodloužena. Pokud za uvedených okolností nebude dodávka nebo plnění možné, pak je dodavatel zproštěn svých dodavatelských závazků. Pokud se ve výše uvedených případech dodací lhůta prodlouží, nebo pokud bude
prodejce zproštěn svých povinností, pak odpadají jakékoli z toho vyvozované nároky na náhradu škody a práva k odstoupení od smlouvy ze strany odběratele. Prodávající je povinen vznik výjimečných okolností kupujícímu bezodkladně sdělit, pokud trvají výjimečné okolnosti nepřerušeně po dobu tří dnů.
31. Pokud se prodejce s dodávkou zpozdí, pak musí kupující schválit dodatečnou dodací lhůtu v délce čtyř týdnů.
32. Dodatečnou dodací lhůtu je možné stanovit až po uplynutí dodací lhůty a počítá se ode dne odeslání sdělení kupujícího.
33. Sdělení kupujícího, ve kterém stanoví dodatečnou dodací lhůtu, je nutné zaslat doporučeně.
34. Nároky kupujícího na náhradu škody nebo odstoupení od smlouvy z důvodu dodatečné dodací lhůty je vyloučeno.
35. Ústní dohody nemají žádnou právní závaznost.
36. Naši odborní poradci mají plnou moc k inkasu pouze při předložení zvláštního písemného oprávnění.
37. Místem plnění je Vilsbiburg.
38. Jako soud příslušný k jednání se sjednává Landshut.
39. Pro veškeré, nám udělené zakázky platí německé právo. Ve vztahu k zahraničním objednatelům je vyloučeno použití jednotných mezinárodních obchodních zákonů ze 17. 7. 1973. V případě různých jazyků smluvních textů je závazné německé znění.
40. Všechny dohody a nabídky podléhají našim podmínkám. Udělením zakázky nebo přijetím dodávky jsou tyto podmínky přijaty. Odlišné podmínky odběratele, které výslovně písemně neuznáme, jsou pro nás nezávazné, i pokud s nimi nevyjádříme výslovný nesouhlas.
41. Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Neplatné části nahradí platná zákonná ustanovení.