00420 228882169 Doprava zdarma Platba proforma fakturou předem nebo PayPal
czech
Deutsch English Frankreich Spanien Schwedisch Dänisch Niederlande Kroatisch Italien Polen

Informace o ochraně údajů pro zákazníky a obchodní partnery

Naše nakládání s vašimi údaji a vaše práva
Informace podle čl. 13 a 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO)

Vážený zákazníku
vážený zákazníku
váženého obchodního partnera,
V následujícím textu vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů naší společností a o nárocích a právech, které vám náleží v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Které údaje jsou podrobně zpracovávány a jak jsou používány, závisí do značné míry na službách, které jste si vyžádali nebo na kterých jste se s námi dohodli. 1.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

Odpovědnou stranou je:
Zollner Objekttextil GmbH
Veldener Str. 4
D-84137 Vilsbiburg
Telefon: +(49) 8741 306-0
E-mailová adresa: info@zollner.org

Dosažitelnost externího pověřence pro ochranu osobních údajů:
Anita Baumeisterová
Michael-Sallinger-Weg 5
84307 Eggenfelden
Telefon :+(49) 176 / 74435536
E-mailová adresa: info@datenschutz-baumeister.de

2. Jaké zdroje a data používáme?

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci našeho obchodního vztahu. Relevantní osobní údaje jsou osobní údaje (jméno, adresa a další kontaktní údaje). Dále to mohou být údaje o objednávkách (např. bankovní údaje), údaje o plnění našich smluvních závazků (např. objednávky, smlouvy, nabídky, údaje o obratu), údaje o dokumentaci (např. e-mailová korespondence), údaje z registrů a další srovnatelné údaje.

3. K čemu vaše údaje zpracováváme (účel zpracování) a na jakém právním základě?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG):

3.1 Plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1b DSGVO).

Osobní údaje (čl. 4 č. 2 DSGVO) jsou zpracovávány za účelem plnění a realizace našich smluv s vámi a vyřizování vašich objednávek, jakož i všech činností nezbytných pro provoz a správu naší společnosti. Další podrobnosti o účelu zpracování údajů naleznete v příslušných smluvních dokumentech a podmínkách.

3.2 V rámci vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1f DSGVO)

Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje nad rámec skutečného plnění smlouvy, abychom ochránili oprávněné zájmy nás nebo třetích stran. Příklady:
- Uplatňování právních nároků a obhajoba v právních sporech;
- Opatření pro řízení podniku a další rozvoj služeb.
- Opatření na ochranu našeho majetku

3.3 Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a DSGVO)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je zákonnost tohoto zpracování založena na vašem souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. (To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, které nám bylo uděleno před uplatněním GDPR, tj. před 25. květnem 2018). Upozorňujeme, že odvolání nabývá účinnosti pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, není ovlivněno.

3.4 Z důvodu zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1c DSGVO)

Kromě toho se na nás jako na společnost vztahují různé zákonné povinnosti, tj. zákonné požadavky (např. povinnost uchovávat údaje podle AO a HGB).

4. Kdo přijímá vaše údaje?

V rámci společnosti získávají vaše údaje ta oddělení, která je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností. Údaje pro tyto účely mohou získávat také námi určení zpracovatelé (čl. 28 DSGVO). Zpracovatelé jsou společnosti v kategoriích IT služby, logistika, tiskové služby, telekomunikace, poradenství a konzultace a prodej a marketing.
Pokud jde o předávání údajů příjemcům mimo společnost, je třeba nejprve poznamenat, že informace o vás předáváme pouze tehdy, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jste k tomu dali svůj souhlas. Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů například:
- Veřejné orgány a instituce (např. finanční úřady), pokud existuje zákonná nebo úřední povinnost.
- Úvěrové a finanční instituce nebo srovnatelné instituce, kterým předáváme osobní údaje za účelem realizace obchodního vztahu s vámi. Dalšími příjemci údajů mohou být subjekty, kterým jste udělili souhlas s předáváním údajů.

5. Jak dlouho budou vaše údaje uloženy?

V nezbytném rozsahu zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho obchodního vztahu, který zahrnuje například i zahájení a plnění smlouvy. Kromě toho se na nás vztahují různé povinnosti týkající se skladování a dokumentace, které vyplývají mimo jiné z německého obchodního zákoníku (HGB). Doba uchovávání a dokumentace je stanovena na dva až deset let. V neposlední řadě se doba uložení posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt, které mohou být až třicetileté, například podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB), přičemž běžná promlčecí lhůta je tříletá. 6.

6. Budou údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Předávání údajů do třetích zemí (zemí mimo Evropský hospodářský prostor - EHP) se neplánuje.

7. Jaká máte práva na ochranu údajů?

Každý subjekt údajů má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 DSGVO). 8.

8. Máte povinnost poskytnout údaje?

V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro navázání a realizaci obchodního vztahu nebo které jsme povinni shromažďovat ze zákona. Bez těchto údajů budeme obvykle nuceni odmítnout uzavření smlouvy nebo provedení objednávky, případně nebudeme moci stávající smlouvu realizovat a budeme ji muset ukončit. Pokud nám neposkytnete potřebné informace, nebudeme moci navázat obchodní vztah, který jste požadovali.

9. Do jaké míry dochází k automatizovanému rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování)?

K rozhodnutí o navázání a realizaci obchodního vztahu nepoužíváme žádné automatizované zpracování včetně profilování (článek 22 GDPR).

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování údajů na základě vyváženosti zájmů). Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neprobíhá za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Poznámka k odvolání souhlasu:

Máte právo u nás kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů. Tím však není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.