00420 228882169 Doprava zdarma Platba proforma fakturou předem nebo PayPal
czech
Deutsch English Frankreich Spanien Schwedisch Dänisch Niederlande Kroatisch Italien Polen

Informace o ochraně údajů Žadatelé

Informace o ochraně údajů Žadatelé

Naše nakládání s vašimi údaji a vaše práva - Informace v souladu s články 13 a 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) -.

Vážený uchazeči, těší nás, že se u nás chcete ucházet o práci. V následujícím textu vysvětlíme, jak zpracováváme vaše osobní údaje v rámci řízení o žádosti.

1. Kdo je odpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

Odpovědnou stranou je:
Zollner Objekttextil GmbH
Veldener Str. 4
D-84137 Vilsbiburg
Telefon: +(49) 8741 306-0
E-mailová adresa: info@zollner.org

Dosažitelnost externího pověřence pro ochranu osobních údajů:
Anita Baumeisterová
Michael-Sallinger-Weg 5
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +(49) 176 / 74435536
E-mailová adresa: info@datenschutz-baumeister.de

2. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely žádosti o zaměstnání, pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o navázání pracovního poměru s námi. Právním základem je § 26 odst. 1 BDSG. Dále můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k obraně právních nároků, které jsou vůči nám uplatňovány v souvislosti s procesem podávání žádostí. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO; oprávněným zájmem je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG). Pokud mezi vámi a námi vznikne pracovněprávní vztah, můžeme již od vás získané osobní údaje dále zpracovávat pro účely pracovněprávního vztahu v souladu s § 26 odst. 1 BDSG, pokud je to nezbytné pro výkon pracovněprávního vztahu nebo pro výkon či plnění práv a povinností zastupitelského orgánu zaměstnanců vyplývajících ze zákona, pracovní nebo služební smlouvy (kolektivní smlouvy). 3.

3. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme údaje související s vaší žádostí. Může se jednat o obecné osobní údaje (jako je jméno, adresa a kontaktní údaje), informace o vaší odborné kvalifikaci a vzdělání nebo jiné informace, které nám poskytnete v souvislosti s vaší žádostí. Můžeme také zpracovávat informace týkající se zaměstnání, které jste zveřejnili, například profil na profesních sociálních sítích.

4. Jaké jsou zdroje osobních údajů?

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

5. Jaké jsou kategorie příjemců?

V rámci naší společnosti mají k vašim osobním údajům přístup pouze ta oddělení, která se podílejí na procesu podávání žádostí. Dále si vyhrazujeme právo nechat zpracovávat osobní údaje třetími stranami (např. poskytovateli IT služeb) naším jménem na základě smluv podle čl. 28 DSGVO.

6. Je předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci zamýšleno?

K předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci nedochází a není zamýšleno.

7. Jak dlouho budou vaše data uložena?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k rozhodnutí o vaší žádosti. Pokud mezi vámi a námi nevznikne pracovní poměr, můžeme vaše osobní údaje i nadále uchovávat, pokud je to nezbytné pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas. V opačném případě budou dokumenty žádosti uloženy po dobu šesti měsíců (na konci kalendářního roku) od oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu právních sporů).

8. jaká máte práva?

Každý subjekt údajů má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Pokud jde o právo na informace a právo na výmaz, platí omezení podle §§ 34 a 35 BDSG. Kromě toho existuje právo na odvolání k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 DSGVO ve spojení s § 19 BDSG).

Právo na námitku
Pokud je zpracování osobních údajů, které se vás týkají, prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem), máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování těchto údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Tyto osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Námitka může být podána bez použití formuláře a měla by být nejlépe adresována:
Zollner Objekttextil GmbH
Veldener Str.4
D-84137 Vilsbiburg, Německo
Telefon: +(49) 8741 306-0
E-mailová adresa: info@zollner.org

Právo na odvolání
Pokud zpracování provádíme na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat.

9. Je nutné, abyste poskytli osobní údaje?

Poskytnutí některých osobních údajů pro řízení o žádosti je nevyhnutelné (např. údaje o školení, osvědčení). V některých případech mají společnosti také zákonnou povinnost požádat o určité údaje. Pokud od vás budeme požadovat další údaje kromě dobrovolných informací na základě zákonné povinnosti, budeme vás o tom informovat.

10. Žádné automatizované rozhodování

Vaše žádost samozřejmě nebude podléhat "automatizovanému rozhodování v jednotlivých případech" ve smyslu t. 22 DSGVO - o vaší žádosti u nás rozhoduje pouze vedení.